Právne informácie

Právne upozornenie

Váš prístup a používanie týchto webových stránok (ďalej len tieto stránky/naše stránky) sa riadia týmito Podmienkami používania. Prístupom a používaním našich stránok potvrdzujete, že súhlasíte s týmito Podmienkami používania, bez obmedzenia alebo kvalifikácie, a súhlasíte, že ich budete dodržiavať.

Ďalšie príslušné podmienky

Tieto Podmienky používania odkazujú a obsahujú nasledujúce dodatočné podmienky, ktoré sa takisto vzťahujú na vaše používanie našich stránok:

Naše Zásady ochrany osobných údajov stanovujúce podmienky, podľa ktorých spracovávame všetky osobné údaje, ktoré od vás zhromažďujeme alebo ktoré nám poskytujete. Používaním našich stránok súhlasíte s týmto spracovaním a zaručujete, že všetky vami poskytnuté údaje sú presné.

Naše Zásady používania súborov cookies, ktoré stanovujú informácie o cookies na našich stránkach.

Naše Zásady prijateľného použitia uvedené nižšie, ktoré stanovujú povolené a nepovolené používanie našich stránok. Ak používate naše stránky, musíte dodržiavať tieto Zásady prijateľného použitia.

O NÁS

Tieto stránky vlastní a prevádzkuje spoločnosť AkzoNobel Decorative Coatings B. V., spoločnosť registrovaná v Holandsku s registračným číslom 28080245, s registrovaným sídlom v Sassenheime, Rijksstraatweg 31, 2171AJ, Holandsko (ďalej len my, náš alebo nás).

PRÍSTUP NA NAŠE STRÁNKY

Prístup na naše stránky je dočasne povolený a vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy alebo zmeniť služby, ktoré poskytujeme na našich stránkach, bez predchádzajúceho upozornenia. Nezaručujeme, že naše stránky alebo akýkoľvek obsah na nich uvedený bude vždy dostupný alebo bez prerušenia. Máme právo pozastaviť, stiahnuť, prerušiť alebo zmeniť stránky alebo ich časť bez predchádzajúceho upozornenia. Nenesieme zodpovednosť, ak z nejakého dôvodu nebudú naše stránky kedykoľvek alebo na akékoľvek obdobie dostupné. Z času na čas môžeme obmedziť prístup k niektorým častiam našich stránok alebo k celým stránkam.

Nesiete zodpovednosť za vykonanie všetkých nevyhnutných opatrení na získanie prístupu k našim webovým stránkam.

Ste tiež zodpovední za to, že všetky osoby, ktoré majú prístup k našim stránkam prostredníctvom internetového pripojenia, sú si vedomé týchto Podmienok používania a ďalších platných podmienok a že súhlasia s nimi.

Ak si zvolíte alebo je vám poskytnutý identifikačný kód používateľa, heslo alebo akýkoľvek iný údaj ako súčasť našich bezpečnostných postupov, je potrebné považovať tieto informácie za dôverné a neoznamovať ich žiadnej tretej strane. Máme právo zablokovať akýkoľvek identifikačný kód používateľa alebo heslo, či už vybrané vami, alebo pridelené nami, kedykoľvek podľa svojho uváženia.

Nie ste oprávnení používať alebo umožniť iným osobám používanie akéhokoľvek automatizovaného systému alebo softvéru na extrakciu obsahu alebo dát z našich stránok na komerčné účely, s výnimkou prípadov, keď s nami vy alebo relevantná tretia strana uzatvoríte písomnú dohodu, ktorá túto činnosť výslovne povoľuje.

ZMENY TÝCHTO PODMIENOK POUŽÍVANIA

Občas môže dochádzať k zmenám týchto Podmienok používania. Kontrolujte, prosím, pravidelne tieto Podmienky používania s cieľom zistenia všetkých nami vykonaných zmien. Ak používate naše stránky naďalej, myslíme si, že so zmenami súhlasíte. Ak nesúhlasíte s týmito zmenami, nemali by ste naše stránky používať.

ZMENY NA NAŠICH STRÁNKACH

Sme oprávnení kedykoľvek aktualizovať naše stránky a meniť obsah prístupný na našich stránkach. Uvedomte si však, že obsah uvedený na našich stránkach môže byť v danom čase zastaraný a my nemáme žiadnu povinnosť ho aktualizovať. Nezaručujeme, že naše stránky alebo obsah na nich uvedený neobsahuje chyby alebo vynechané časti.

PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Tam, kde nie je výslovne uvedené, my alebo spoločnosti koncernu, vlastníme všetky práva duševného vlastníctva k stránkam a materiálu na nich zverejnenom (vrátane, no nie výhradne textu, obrázkov, video, html kódov a tlačidiel) (ďalej len „obsah“). Tieto práva zahŕňajú, no nie sú obmedzené na všetky autorské práva, práva k databáze, obchodné mená a ochranné známky.

Webové stránky a ich obsah môžete iba prehliadať, tlačiť a používať na svoje osobné, nekomerčné použitie. My, a spoločnosti koncernu, si výslovne vyhradzujeme všetky práva duševného vlastníctva vzťahujúce sa na stránky a ich obsah a vaše používanie našich stránok a ich obsahu podlieha nasledujúcim obmedzeniam. Nesmiete:

 • odstraňovať copyright alebo iné poznámky o vlastníctve nachádzajúce sa v Obsahu;
 • používať akýkoľvek Obsah z týchto stránok spôsobom, ktorý môže porušiť autorské práva, práva duševného vlastníctva alebo vlastnícke právo naše alebo tretích strán; alebo
 • kopírovať, upravovať, zobrazovať, vykonávať, publikovať, distribuovať, šíriť, vysielať, oznamovať verejnosti alebo roznášať akejkoľvek tretej strane alebo využívať tieto stránky a/alebo ich obsah akýmkoľvek spôsobom vrátane komerčného využitia bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu.

Výslovne si vyhradzujeme všetky práva k názvu domény – www.dulux.cz – a k všetkým súvisiacim doménam a subdoménam, k názvu „AkzoNobel“, nášmu logu a servisným známkam, obchodným názvom a/alebo ochranným známkam. Ostatné ochranné známky, produkty a názvy spoločnosti uvedené na našich stránkach môžu byť ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov či poskytovateľov licencie a práva pri týchto známkach sú vyhradené pre ich príslušných vlastníkov alebo poskytovateľov licencie.

PRESNOSŤ FARIEB

Vyvinuli sme všetko úsilie, aby farby na obrazovke boli čo najpresnejšie. Žiaľ,  nemôžeme zaručiť presné farebné zladenie farieb na obrazovke s farbami skutočných produktov a nemožno sa úplne spoliehať na farbu, ktorá sa zobrazuje na obrazovke. Farby na obrazovke sa môžu líšiť v závislosti od nastavenia vašej obrazovky a rozlíšenia. Ak si nie ste istí farbou, odporúčame, ak je to možné, objednať tester z miestneho obchodu alebo online.

SPRÁVNOSŤ INFORMÁCIÍ A OBSAHU

Obsah a informácie poskytnuté na našich stránkach sú zadarmo, iba na informačné účely a nevytvárajú obchodný či iný profesionálny vzťah medzi vami a našou spoločnosťou. Vyvinuli sme rozumné úsilie, aby sme zaistili, že všetky informácie a obsah uvedený na týchto stránkach sú správne v čase zaradenia, môžu sa tu však vyskytnúť neúmyselné a občasné chyby.

Pohľady a názory vyjadrené v obsahu, predložené inými používateľmi našich stránok, sú individuálnymi príspevkami týchto používateľov, nie spoločnosti AkzoNobel, a nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah týchto príspevkov.

Nekontrolujeme informácie poskytované prostredníctvom našich stránok ostatnými používateľmi stránok a obsah nemusí byť vopred moderovaný.

Tieto stránky, informácie a obsah na nich sa nachádzajúci sú poskytované v stave „tak, ako sú k dispozícii“. Nezaručujeme a nevydávame žiadne vyhlásenia alebo záruky akéhokoľvek druhu, či výslovné, alebo predpokladané, týkajúce sa informácií a obsahu poskytovaného prostredníctvom našich stránok, vrátane všetkých položiek využívaných priamo či nepriamo z našich stránok, a vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny a opravy kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia. Komentáre a informácie zverejnené na týchto stránkach nie sú určené ako odporúčanie, na ktoré sa možno spoliehať. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti alebo opomenutia na stránkach a rozhodnutia založené na informáciách a názoroch nachádzajúcich sa na stránkach sú výhradnou zodpovednosťou používateľa.

VÍRUSY

Vyvinuli sme značné úsilie, aby stránky neobsahovali vírusy. No nemôžeme zaručiť ani nevydávame vyhlásenia alebo záruky, že naše stránky neobsahujú chyby a/alebo vírusy, zodpovednosť za inštaláciu zodpovedajúcich antivírusových programov nesie používateľ.

Nesmiete zneužívať naše stránky na vedomé šírenie vírusov, trójskych koní, červov, logických bômb alebo iného materiálu, ktorý spôsobuje úmyselné poškodenie alebo je technicky škodlivý. Nesmiete sa pokúsiť o získanie neoprávneného prístupu na naše stránky, na server, na ktorom sú stránky uložené, alebo akýkoľvek server, počítač či databázu pripojenú k našim stránkam. Nesmiete útočiť na naše stránky prostredníctvom útoku typu DoS alebo útoku typu DDoS. Porušením tohto ustanovenia môžete spáchať trestný čin. Také porušenie oznámime príslušným donucovacím orgánom a budeme s týmito orgánmi spolupracovať formou zverejnenia vašej totožnosti týmto orgánom. V prípade takého porušenia je vaše právo na používanie našich webových stránok okamžite ukončené.

VYTVORENIE ODKAZOV NA NAŠE STRÁNKY

Môžete odkazovať na domovskú stránku našich stránok, ak tak urobíte férovým spôsobom v súlade so zákonom, ktorý nepoškodzuje našu povesť alebo ju nezneužíva. Nesmiete vytvárať odkaz spôsobom, ktorý by naznačoval akúkoľvek formu pridruženia, schválenia alebo potvrdenia z našej strany, tam, kde žiadna neexistuje. Nesmiete vytvárať odkaz na naše stránky na webových stránkach, ktoré nie sú vo vašom vlastníctve.

Naše stránky nesmú byť koncipované na inom mieste, ani nemôžete vytvoriť odkaz na akúkoľvek časť našich stránok inú, ako je domovská stránka.

Vyhradzujeme si právo odobrať povolenie na odkazovanie bez predchádzajúceho upozornenia.

Webové stránky, na ktorých umiestňujete odkazy, musia vo všetkých ohľadoch spĺňať normy stanovené v našich Zásadách prijateľného použitia. Ak si prajete využiť obsah uvedený na našich stránkach iným spôsobom, ako je stanovené vyššie, kontaktujte nás.

ODKAZY NA INÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Naše stránky a/alebo obsah môžu obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán. Ak sa rozhodnete navštíviť stránky tretích strán, konáte tak na vlastné riziko. Nie sme zodpovední za obsah, správnosť alebo názory vyjadrené na týchto webových stránkach. Odkazy neznamenajú, že sme my, alebo naše stránky, pridružení alebo spojení s týmito stránkami.

Vaše prehliadanie a interakcie na iných webových stránkach vrátane webových stránok, ktoré odkazujú na naše stránky, sa riadia vlastnými pravidlami a princípmi týchto webových stránok. Kým budete pokračovať, prečítajte si tieto pravidlá a zásady.

Naša komunikácia s vami môže obsahovať informácie pochádzajúce z webových stránok tretích strán. Materiál z webových stránok tretích osôb bude jasne označený a bude poskytnutý odkaz na zdrojové webové stránky. Nenesieme žiadnu zodpovednosť alebo záväzky za akékoľvek materiály poskytnuté alebo nachádzajúce sa na webových stránkach tretej strany, ktoré súvisia s našou vzájomnou komunikáciou, alebo akékoľvek použitie osobných údajov treťou stranou.

Zahrnutie akéhokoľvek odkazu v našej komunikácii s vami neznamená schválenie odkazovaných stránok z našej strany. Ak sa rozhodnete navštíviť prepojené stránky tretích strán, konáte tak na vlastné riziko.

INZERCIA

Stránky môžu obsahovať reklamu na výrobky a služby tretích strán. Nenesieme zodpovednosť za prípadné nepresnosti v reklamných materiáloch a neposkytujeme žiadne vyhlásenia alebo záruky, či výslovné, alebo predpokladané, o kvalite a účinnosti týchto výrobkov a dodávok.

PONUKY A PROPAGAČNÉ AKCIE

Môžeme občas zobrazovať ponuky, propagačné akcie alebo súťaže na stránkach, ktoré budú podliehať zvláštnym podmienkam, na ktoré vás upozorníme.

NAHRÁVANIE ALEBO UMIESTŇOVANIE MATERIÁLU NA NAŠE STRÁNKY

Kedykoľvek budete využívať funkciu, ktorá vám umožní nahrávať obsah na naše stránky alebo umožní nadviazať kontakt s ostatnými používateľmi našich stránok, musíte sa vždy riadiť obsahovými normami stanovenými v našich Zásadách prijateľného použitia. Ručíte za to, že každý taký príspevok spĺňa tieto normy, a máte voči nám zodpovednosť a záväzok odškodnenia za porušenie tohto záväzku. To znamená, že nesiete zodpovednosť za akékoľvek straty a škody, ktoré utrpíme v dôsledku vami porušených záväzkov.

Poskytujete nám bezvýhradnú, trvalú, neodvolateľnú, neprevoditeľnú a bezplatnú licenciu (vrátane plného práva na sublicenciu) na použitie všetkého obsahu, ktorý nahráte alebo umiestnite na našich stránkach („váš obsah“) (vrátane, bez obmedzenia, práva upravovať, meniť, opravovať alebo pozmeňovať váš obsah) akýmkoľvek spôsobom na celom svete bez obmedzenia a zaručujete, že vami predložený materiál je vaša vlastná práca alebo že ste získali všetky nevyhnutné práva a oprávnenia príslušného vlastníka a že máte všetky príslušné práva na váš obsah, ktoré vám umožnia udeliť práva v tomto bode.

Týmto bezpodmienečne a neodvolateľne súhlasíte a vzdávate sa uplatnenia všetkých morálnych práv a iných podobných práv, ďalej práv publicity a súkromia v akejkoľvek krajine na svete, vo vzťahu k nášmu využívaniu práv k vášmu obsahu poskytnutých na základe tohto dokumentu, v maximálnej miere povolenej zákonom.

Váš obsah zverejníme podľa nášho vlastného uváženia a sme oprávnení pridávať doplnky alebo robiť výmazy vo všetkých materiáloch pred ich zverejnením, po zverejnení alebo po odmietnutí zverejnenia.

Ak váš obsah zahŕňa materiál, ktorý nie je vo vašom vlastníctve, na ktorý nemáte licenciu a/alebo na ktorý sa vzťahujú práva tretej strany, ste zodpovední za získanie, pred predložením vášho obsahu, všetkých súhlasov a/alebo licencií potrebných na naše využívanie vášho obsahu v súlade s týmito Podmienkami používania bez príplatku.

I keď nemáme žiadnu povinnosť moderovať obsah na našich stránkach, vyhradzujeme si právo kontrolovať informácie odosielané alebo prijímané prostredníctvom našich stránok. Vyhradzujeme si právo odmietnuť, zablokovať, pozastaviť alebo odstrániť váš obsah kedykoľvek a podľa vlastného uváženia. V žiadnom prípade neposkytujeme záruku, že váš obsah alebo jeho časť budú zobrazené na našich stránkach.

Vyhlasujete, že máte zákonné právo podať také informácie a súhlasíte s tým, že nepredložíte žiadne informácie, ak tak nie ste oprávnení urobiť zo zákona. Máme právo používať, kopírovať, distribuovať a oznamovať tretím stranám taký obsah na akýkoľvek účel. Máme tiež právo zverejniť vašu totožnosť tretej strane, ktorá tvrdí, že materiál vami umiestnený alebo nahraný na našich stránkach predstavuje porušenie jej práv duševného vlastníctva alebo jej práva na súkromie. Nenesieme žiadnu zodpovednosť voči akejkoľvek tretej strane za obsah alebo správnosť materiálov, ktoré ste vy alebo iný používateľ umiestnili na našich stránkach. Máme právo odstrániť akýkoľvek obsah alebo materiál zverejnený na našich stránkach podľa svojho vlastného uváženia.

Neakceptujeme neautorizované písomné návrhy okrem zavedených obchodných vzťahov. Nepodávajte nám neautorizované písomné návrhy prostredníctvom týchto stránok. Akékoľvek nápady oznámené mimo rámca už existujúcich a zdokumentovaných dôverných obchodných vzťahov nie sú dôverné a sme teda oprávnení rozvíjať, používať, kopírovať a/alebo komerčne využívať tieto alebo podobné nápady v plnom rozsahu a bez náhrady alebo platieb. Predložením nápadu alebo iných podrobných písomných návrhov prostredníctvom týchto stránok súhlasíte s tým, že ste viazaní podmienkami takto stanovenej politiky.

ZODPOVEDNOSŤ

Obsah zobrazený na našich stránkach je poskytovaný bez akejkoľvek garancie, podmienok alebo záruk týkajúcich sa ich správnosti.

V plnom rozsahu povolenom rozhodným právom týmto výslovne vylučujeme:

 • všetky podmienky, záruky, vyhlásenia a ďalšie podmienky, ktoré sa môžu vzťahovať na naše stránky alebo obsah, ktoré by inak mohli byť predpokladané zákonom, zvykovým právom alebo právom vlastného kapitálu;
 • akúkoľvek zodpovednosť za priame, zvláštne, nepriame alebo následné straty alebo škody, ktoré vzniknú používateľovi v súvislosti s našimi stránkami alebo v súvislosti s používaním, neschopnosťou použitia alebo výsledkami používania našich stránok, webových stránok s nimi spojených a všetkých materiálov na nich umiestnených vrátane: straty príjmu alebo výnosov;
  • zmareného zisku, predaja, podnikania alebo zmlúv;
  • prerušenia podnikateľskej činnosti;
  • straty predpokladaných úspor;
  • dodatočných alebo zbytočných výdavkov;
  • straty súkromia alebo straty dát;
  • straty príležitosti, dobrého mena alebo dobrej povesti alebo
  • akékoľvek iné škody akéhokoľvek druhu vyplývajúce z akejkoľvek príčiny prostredníctvom používania našich stránok a informácií a názorov na nich získaných buď priamo, alebo nepriamo zo stránok, či už dôsledkom deliktu (vrátane nedbalosti), porušenia zmluvy alebo inak, aj v prípade, že je to predvídateľné.

Toto vylúčenie musí zahŕňať všetku zodpovednosť za straty alebo škody spôsobené vírusmi alebo inými počítačovými kódmi, súbormi alebo programami navrhnutými s cieľom prerušenia, obmedzenia, zničenia, obmedzenia funkčnosti alebo ohrozenia integrity akéhokoľvek počítačového softvéru alebo hardvéru alebo telekomunikačného zariadenia alebo materiálu prenášaného na našich stránkach alebo materiálu z nich stiahnutého.

Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah webových stránok, na ktoré je uvedený odkaz na našich stránkach, a nenesieme zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody, ktoré môžu vzniknúť z ich používania.

Vezmite, prosím, na vedomie, že niektoré jurisdikcie nedovoľujú vylúčenie predpokladaných záruk, takže niektoré alebo všetky vyššie uvedené vylúčenia sa na vás nevzťahujú.

Nič však nevylučuje našu zodpovednosť za zranenie alebo smrť spôsobenú našou nedbalosťou, ani našu zodpovednosť za úmyselné uvedenie do omylu, ani akýkoľvek iný záväzok, ktorý nemôže byť vylúčený v rámci platných právnych predpisov.

ODŠKODNENIE

Súhlasíte s tým, že sa s nami vyrovnáte v plnej výške voči všetkým nárokom, záväzkom, stratám a výdavkom (vrátane všetkých právnych poplatkov a prípadných nárokov tretích strán), ktoré vyplývajú z vášho porušenia Podmienok používania alebo sa naň vzťahujú.

ODDELITEĽNOSŤ

Ak sa tieto Podmienky používania stanú čiastočne neplatnými, zmluvné strany budú naďalej viazané zostávajúcou časťou Podmienok používania. Zmluvné strany nahradia neplatnú časť ustanoveniami, ktoré sú platné a majú právny účinok čo najviac zodpovedajúci tej neplatnej časti, s ohľadom na obsah a účely týchto Podmienok používania.

MEDZINÁRODNÉ POUŽÍVANIE

Stránky nie sú zamerané na osoby v jurisdikcii štátu, kde je z nejakého dôvodu publikovanie alebo dostupnosť týchto stránok zakázané. Osoby, na ktoré sa tento zákaz vzťahuje, nesmú tieto stránky používať.

Netvrdíme, že všetko, čo nájdete na našich stránkach, je vhodné na použitie alebo povolené miestnymi zákonmi vo všetkých jurisdikciách. Tí, ktorí pristupujú na stránky, tak konajú zo svojej vlastnej iniciatívy a sú zodpovední za dodržiavanie miestnych zákonov alebo predpisov; v prípade pochybností vyhľadajte právne poradenstvo.

V prípade, že sa preklad týchto Podmienok používania odlišuje od pôvodnej anglickej verzie, anglická verzia má prednosť.

ROZHODNÉ PRÁVO

Podmienky používania a akýkoľvek spor alebo nárok vyplývajúci alebo vzniknutý v súvislosti s nimi alebo ich predmetom či vznikom, alebo vaše používanie týchto stránok (vrátane mimozmluvných sporov alebo nárokov) sa riadia a vykladajú v súlade so zákonmi Holandska.

Súdy v Holandsku majú výlučnú jurisdikciu nad akýmkoľvek nárokom vyplývajúcim alebo súvisiacim s používaním našich stránok, i keď si vyhradzujeme právo podať žalobu proti vám v prípade porušenia týchto Podmienok používania v krajine vášho bydliska alebo akejkoľvek inej príslušnej krajine.

ZÁSADY PRIJATEĽNÉHO POUŽITIA

Tieto Zásady prijateľného použitia stanovujú podmienky, pri ktorých splnení môžete pristupovať na tieto webové stránky (tieto/naše stránky). Tieto Zásady prijateľného použitia sa vzťahujú na všetkých používateľov a návštevníkov našich stránok.

Vaše používanie našich stránok znamená, že prijímate a súhlasíte s dodržiavaním všetkých pravidiel stanovených v týchto Zásadách prijateľného použitia, ktoré dopĺňajú naše Podmienky používania.

ZAKÁZANÉ POUŽITIE

Môžete používať naše stránky iba na zákonné účely. Nesmiete používať naše stránky:

 • spôsobom, ktorý porušuje platné miestne, národné alebo medzinárodné zákony alebo nariadenia,
 • spôsobom, ktorý je nezákonný alebo podvodný, alebo má nezákonné alebo podvodné účely alebo účinky,
 • s cieľom poškodzovania alebo pokusu o poškodenie neplnoletých osôb,
 • na zasielanie, nahrávanie, sťahovanie, používanie alebo opätovné použitie materiálu, ktorý nie je v súlade s našimi obsahovými štandardmi uvedenými nižšie,
 • na prenášanie alebo odosielanie nevyžiadanej alebo nepovolenej inzercie alebo propagačných materiálov alebo iné formy podobného obťažovania (spam),
 • na vedomé prenášanie dát, odosielanie alebo nahrávanie materiálu, ktorý obsahuje vírusy, trójske kone, červy, časované bomby, sledovanie stlačenia klávesov, spyware, adware alebo iné škodlivé programy alebo podobné počítačové kódy navrhnuté s cieľom negatívneho ovplyvnenia prevádzky počítačového softvéru alebo hardvéru.

Súhlasíte tiež s tým, že:

 • nebudete reprodukovať, duplikovať, kopírovať alebo znovu predávať akúkoľvek časť našich stránok v rozpore s ustanoveniami našich Podmienok používania,
 • nebudete pristupovať bez povolenia, zasahovať, poškodzovať alebo narušovať:
  • akúkoľvek časť našich stránok,
  • vybavenie alebo sieť, na ktorej sú uložené naše stránky,
  • softvér používaný pri zaisťovaní našich stránok alebo
  • vybavenie alebo sieť či softvér vo vlastníctve alebo používaný treťou stranou.

INTERAKTÍVNE SLUŽBY

Môžeme z času na čas poskytovať interaktívne služby na našich stránkach vrátane, bez obmedzenia:

 • chatovacích miestností a
 • násteniek.

(Interaktívne služby).

Tam, kde poskytujeme interaktívne služby, poskytneme jasnú informáciu o druhu ponúkanej služby, či je moderovaná a aký druh moderácie je použitý (vrátane toho, či ide o moderáciu vykonávanú ľuďmi, alebo zaisťovanou technikou).

Urobíme, čo bude v našich silách, aby sme posúdili všetky možné riziká pre používateľa (a hlavne deti) zo strany tretích strán, ak používajú interaktívne služby poskytované na našich stránkach, a budeme rozhodovať v jednotlivých prípadoch, či je vhodné použiť moderáciu príslušnej služby (vrátane toho, aký druh moderácie použiť) vo svetle týchto rizík. Nie sme však povinní dozerať, monitorovať alebo moderovať interaktívne služby, ktoré poskytujeme na našich stránkach a ktoré sú v plnom rozsahu povolené zákonom, výslovne vylučujeme našu zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody vyplývajúce z použitia interaktívnych služieb používateľom v rozpore s našimi obsahovými štandardmi, bez ohľadu na to, či sú služby moderované, alebo nie.

Použitie niektorej z našich interaktívnych služieb neplnoletou osobou podlieha súhlasu jej rodičov alebo zákonného zástupcu. Odporúčame rodičom, ktorí umožňujú svojim deťom používanie interaktívnych služieb, aby komunikovali so svojimi deťmi o ich bezpečnosti na internete, pretože moderácia nie je stopercentná. Neplnoleté osoby, ktoré používajú interaktívne služby, by mali byť informované o možných rizikách, ktoré so sebou prináša používanie interaktívnych služieb.

Tam, kde dochádza k moderácii interaktívnych služieb, vám v prípade vzniku ťažkostí poskytneme možnosť kontaktovať moderátora.

OBSAHOVÉ ŠTANDARDY

Tieto obsahové štandardy sa vzťahujú na všetky vaše príspevky umiestnené na našich stránkach (Príspevky), ako aj na všetky interaktívne služby s nimi spojené.

Musíte postupovať v duchu nasledujúcich štandardov, rovnako ako v liste. Štandardy sa vzťahujú tak na časť, ako aj na celok príspevku.

Príspevky musia:

 • byť správne (kde uvádzajú fakty),
 • byť úprimne myslené (kde uvádzajú názory) a tiež
 • byť v súlade s platnými právnymi predpismi v Holandsku a v každej krajine, kde boli umiestnené.

Príspevky nesmú:

 • obsahovať materiál, ktorý ohovára nejakú osobu,
 • obsahovať materiál, ktorý je obscénny, urážlivý, nenávistný alebo štvavý,
 • propagovať sexuálne explicitné materiály,
 • propagovať násilie,
 • propagovať diskrimináciu na základe rasy, pohlavia, náboženstva, národnosti, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie alebo veku,
 • porušovať autorské práva, práva k databáze alebo ochrannej známke ktorejkoľvek inej osoby, mať tendenciu ku klamaniu nejakej osoby,
 • byť v rozpore so zákonnou povinnosťou voči tretej osobe, ako je zmluvná povinnosť alebo povinnosť mlčanlivosti,
 • podporovať protiprávnu činnosť,
 • vyhrážať sa, zneužívať alebo napádať súkromie niekoho iného, alebo spôsobovať nepríjemnosti, ťažkosti alebo zbytočnú úzkosť,
 • obťažovať, znepokojovať, strápňovať, vydesiť alebo trápiť inú osobu,
 • byť použité na vydávanie sa za inú osobu alebo skresľovanie vašej identity alebo vzťahu k akejkoľvek osobe,
 • budiť dojem, že pochádzajú od nás, ak to tak nie je, alebo
 • obhajovať, propagovať alebo pomáhať akémukoľvek protiprávnemu konaniu, ako je (iba ako príklad) porušenie autorských práv alebo zneužitie počítača.

POZASTAVENIE A UKONČENIE

Určíme, podľa svojho vlastného uváženia, či došlo k porušeniu týchto Zásad prijateľného použitia prostredníctvom vášho používania našich stránok. Ak dôjde k porušeniu týchto zásad, môžeme prijať opatrenia, ktoré považujeme za vhodné.

Nedodržanie týchto Zásad prijateľného použitia predstavuje závažné porušenie Podmienok používania, na základe ktorých ste oprávnení používať naše stránky a môže to mať za následok prijatie niektorých alebo všetkých nasledujúcich opatrení:

 • okamžité, dočasné alebo trvalé odobranie práva používať naše webové stránky,
 • okamžité, dočasné alebo trvalé odstránenie príspevku alebo nahratého materiálu na našich stránkach,
 • vydanie varovania adresovaného vám,
 • súdne konanie namierené proti vám pre náhradu všetkých nákladov na základe odškodnenia (vrátane, no nie výhradne, primeraných správnych a súdnych výdavkov) vyplývajúceho z porušenia,
 • ďalšie právne kroky namierené proti vám,
 • zverejnenie takej informácie orgánom činným v trestnom konaní, ak sa rozumne domnievame, že je to nevyhnutné.

Neručíme za opatrenia prijaté v reakcii na porušenie týchto Zásad prijateľného použitia. Odpovede opísané v týchto zásadách nie sú obmedzené a môžeme prijať akékoľvek iné opatrenia, ktoré dôvodne považujeme za vhodné.

KONTAKTUJTE NÁS Ak nás chcete kontaktovať, napíšte nám e-mail na dulux@dulux.cz.

AkzoNobel Decorative Coatings B. V. (súčasť skupiny AkzoNobel) je spoločnosť registrovaná v Holandsku s registračným číslom 28080295, so sídlom v Sassenheime, Rijksstraatweg 31, 2171 AJ, Holandsko.

Ďakujeme vám za návštevu našich stránok.